Naar hoofdinhoud

(scroll down for text in English)

Mensen met een visuele beperking kunnen meestal niet zelfstandig fietsen of autorijden. Daarom maken ze regelmatig gebruik van het openbaar vervoer. Maar het navigeren van de laatste meters naar een bestemming kan een aanzienlijke uitdaging zijn voor de 300.000 mensen in Nederland die blind of slechtziend zijn. Het Bartiméus Fonds roept innovators en experts in toegankelijkheid op mee te doen aan de Innovation Challenge de ‘last mile’.

Wat is de ‘last mile’?

Binnen het openbaar vervoer zijn in de laatste tientallen jaren aanzienlijke verbeteringen en innovaties geïntroduceerd om het reizen voor blinde en slechtziende mensen te vergemakkelijken. De huidige uitdaging ligt echter in het overbruggen van de laatste (honderden) meters vanaf het openbaar vervoer naar de uiteindelijke bestemming omdat de bus of trein je niet tot de deur brengt. Deze specifieke uitdaging om van het openbaar vervoer naar de definitieve bestemming te komen, staat bekend als de ‘last mile’ of ‘micronavigatie’.

Bestaande apps voldoen niet

Bestaande navigatie-apps zijn geen afdoende oplossing voor de uitdagingen waarmee blinde en slechtziende mensen te maken krijgen tijdens de ‘last mile’. Deze apps (zoals bijvoorbeeld Google Maps), zijn niet precies genoeg en zijn niet altijd up-to-date. Bovendien zijn deze apps niet afgestemd op de behoeften van mensen met een visuele beperking.

Zo loop je, als je slechtziend of blind bent, vaak letterlijk tegen obstakels in de openbare ruimte aan, zoals paaltjes, plantenbakken en fietsen. Bovendien is het lastig om oversteekplaatsen te vinden en veilig over te steken. En ook de allerlaatste meters (de ‘last mile’) kunnen een aanzienlijke hindernis vormen. Bijvoorbeeld wanneer je de juiste ingang moet vinden en het onduidelijk is hoe de deur geopend kan worden, bijvoorbeeld met een bel, intercom of pasje.

Innovatieve oplossingen gezocht

Voor deze challenge zijn we op zoek naar oplossingen die ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking veilig en zelfstandig de ‘last mile’ kunnen afleggen. Daarbij kan het gaan om volledig nieuwe oplossingen, maar ook om doorontwikkeling van bestaande of nieuwe combinaties van oplossingen. Hiervoor stelt het Bartiméus Fonds een ontwikkelbudget beschikbaar van € 70.000,-.

Uitnodiging voor de ‘last mile’: doe mee!

We nodigen je van harte uit deel te nemen aan deze challenge die we in samenwerking met Starthubs organiseren. Op de website van Starthubs lees je meer over de achtergrond, voorwaarden en tijdlijn van deze challenge.

Online informatiebijeenkomst

Op 14 december om 14:00 uur (Engelse tijd 15:00 uur) organiseren we een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kun je verdiepende vragen stellen over deze challenge en nader kennismaken met ons enthousiaste team. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later op: Informatie over de bijeenkomst en aanmelden.

 

In Englisch:
People with a visual impairment are usually unable to independently cycle or drive. Therefore, they often rely on public transportation. However, navigating the last meters to a destination can be a significant challenge for the 300,000 people in the Netherlands who are blind or visually impaired. The Bartiméus Fonds is calling on innovators and accessibility experts to participate in the Innovation Challenge called the ‘last mile.’

What is the ‘last mile’?

In the public transportation sector, significant improvements and innovations have been introduced over the past few decades to facilitate travel for blind and visually impaired individuals. However, the current challenge lies in bridging the last (hundreds of) meters from public transportation to the final destination because the bus or train does not take you directly to the door. This specific challenge of getting from public transportation to the ultimate destination is known as the ‘last mile’ or ‘micronavigation.’

Existing apps are not sufficient

Existing navigation apps do not provide an adequate solution to the challenges faced by blind and visually impaired people during the ‘last mile.’ These apps (such as Google Maps) are not precise enough and are not always up-to-date. Moreover, these apps are not tailored to the needs of people with visual impairments.

For instance, if you are visually impaired or blind, you often encounter literal obstacles in public spaces, such as posts, planters and bicycles. Additionally, it is challenging to find and safely cross intersections. The very last meters (the ‘last mile’) can also present a significant obstacle. For example, when you need to find the correct entrance and it is unclear how the door can be opened, such as with a bell, intercom, or card.

Seeking innovative solutions

For this challenge, we are looking for solutions that ensure people with a visual impairment can safely and independently cover the ‘last mile.’ This may involve entirely new solutions, the further development of existing ones or new combinations of solutions. The Bartiméus Fonds is making a development budget of €70,000,- available for this purpose.

Invitation to the ‘last mile’: Join us!

We warmly invite you to participate in this challenge, which we have established in collaboration with Starthubs. On the Starthubs website, you can learn more about the background, conditions, and timeline of this challenge.

Online information session

On December 14th at 15 o’clock (Dutch time 14 o’clock), we will organize an online meeting. During this session, you can ask in-depth questions about this challenge and get to know our enthusiastic team better More information will be provided at: Information about the meeting and how to register.