Privacyverklaring

Het Bartiméus Fonds vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen dan ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid.

Deze privacyverklaring geldt voor de persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie die door het Bartiméus Fonds is verzameld en verwerkt, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s) van het Bartiméus Fonds en prospectdata.

Lees deze informatie alstublieft zorgvuldig door, zodat u weet hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. Heeft u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan alstublieft contact met ons op.

Wat staat er in deze privacyverklaring?

 1. Algemene informatie
 2. Waarom verzamelen we persoonsgegevens?
 3. Wat is onze rechtsgrond voor gegevensverwerking?
 4. Welke gegevens verwerken we en waarom?
 5. Hoe waarborgen wij uw privacy?
 6. Hoe bewaren en beveiligen wij uw gegevens?
 7. Klikgedrag en cookies
 8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 9. Hoe houden wij uw gegevens actueel?
 10. Hoe kunt u uw contactvoorkeuren aanpassen?
 11. Wat zijn uw rechten?
 12. Vragen?
 13. Wijziging privacyverklaring

1. Algemene informatie

Het Bartiméus Fonds, gevestigd te Zeist aan de Utrechtseweg 82a (3702 AD) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens en andere data worden verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. De gegevensverwerkingen zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (meldingsnummer m1638841).

2. Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

We verwerken persoonlijke gegevens van onze relaties (donateurs, leden, vrijwilligers et cetera) voor onze administratie en om te informeren over acties en campagnes.
Voor onze missie hebben we communicatie en fondsenwerving nodig. Door meer te leren over hoe mensen onze informatie (content) gebruiken, weten we beter wat uw interesses zijn en in welke vorm we de belangrijkste informatie moeten aanbieden.

We verspreiden informatie via de televisie, het nieuws, onze website en social media-kanalen. Het liefst communiceren we rechtstreeks met u, zodat wat u hoort en leest ook echt relevant voor u is.

3. Wat is onze rechtsgrond voor gegevensverwerking?

Al ons gebruik van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben. Onze grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is het uitvoeren van een donateursovereenkomst en/of het gerechtvaardigd belang om marketingactiviteiten te ondernemen om donateurs/fondsen te werven. We gebruiken uw persoonlijke gegevens als volgt:

 • We verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor uw en onze legitieme belangen en het grondrechtelijk is toegestaan. Onze legitieme belangen omvatten het beheer van onze organisatie, het sturen van marketingmateriaal en het begrijpen van onze achterban.
 • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.
 • Bij het verzenden van e-mail over direct marketing, fondsenwerving, campagnes en evenementen gaan we uit van uw toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

4. Welke gegevens verwerken we en waarom?

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om uw donatie te verwerken, beheren en aan u te bevestigen;
 • Om donateurs, actievoerders, vrijwilligers en andere belangstellenden te informeren over activiteiten, projecten of producten van het Bartiméus Fonds;
 • Om u te informeren over donatiemogelijkheden aan het Bartiméus Fonds;
 • Om uw bestelling/aanvraag voor een van onze of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten;
 • Om uw inschrijving als vrijwilliger of collectant te verwerken;
 • Om te registreren wie er heeft getekend voor een petitie;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij kunnen aanbieden
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (o.a. over campagnes en resultaten);
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Stelt u geen prijs op informatie? Neem dan s.v.p. contact met ons op. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Voorbeelden van informatie de we kunnen verzamelen zijn:

 • Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en of geboortedatum
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • Financiële informatie die u ons verstrekt, zoals uw IBAN-nummer
 • Gegevens over uw donatiehistorie en over correspondentie met ons
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u op onze website invoert
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Welke producten (kalenders, kaarten, etc.) u heeft besteld
 • Welke informatie u heeft aangevraagd
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Uw donatiereden
 • Foto’s of videobeelden als u deelneemt aan een evenement van ons
 • Herkomst (indien bekend)

Prospects

Om ons werk voor de blinde en slechtziende mensen te kunnen blijven doen, zijn wij op zoek naar nieuwe donateurs. Daartoe huren wij periodiek adressenbestanden. Wij mogen u eenmalig benaderen. Stelt u geen prijs op post van ons en van andere goede doelen, dan kunt u zich het best bij postfilter.nl registreren. Wilt u specifiek van ons geen post meer willen ontvangen, geef dit dan s.v.p. aan ons door. Wij registreren dan uw naam en adres om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten.

De gegevens die tijdelijk worden vastgelegd voor het verzenden van een prospectmailing zijn:

 • Geslacht, voorletters, achternaam, adres
 • Herkomst

De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. Indien een donatie wordt overgemaakt naar aanleiding van de prospectmailing, geldt een andere bewaartermijn. Meer informatie hierover vindt u onder punt 8: Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Kinderen onder de 16

We bieden enkele diensten die mede gericht zijn op kinderen. Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om de diensten te gebruiken. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als u er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Profilering

Aan de hand van de verwerkte gegevens wordt geen automatische besluitvorming uitgevoerd of profilering toegepast.

5. Hoe waarborgen wij uw privacy?

Het Bartiméus Fonds houdt zich aan de wettelijke richtlijnen zoals ingesteld via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 • Elke medewerker tekent de integriteit- en geheimhoudingsverklaring van het Bartiméus Fonds.
 • We zijn een door het CBF erkend goed doel en we zijn lid van brancheverenigingen Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. We volgen de richtlijnen op het gebied van privacy en ‘good governance’ van deze brancheverenigingen.
 • We zijn lid van de branchevereniging voor marketing en data DDMA en houden ons aan de richtlijnen.
 • Het Bartiméus Fonds zal nooit persoonsgegevens verkopen/verhuren/weggeven aan derden. Gegevens zullen enkel worden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van het Bartiméus Fonds in het belang is van haar gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze producten en/of diensten te garanderen.
 • Het Bartiméus Fonds werkt samen met bedrijven die het mogelijk maken dat wij fondsen kunnen werven en voorlichting kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan het printen van mailingen of donatievragen per telefoon. Met elke leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de privacy en veiligheid van persoonsgegeven worden gegarandeerd.
  Adressenbestanden die leveranciers nodig hebben om een opdracht van het Bartiméus Fonds uit te voeren, worden beveiligd met de leverancier gedeeld en vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn. Doorgaans is dat binnen vier tot acht weken.
 • We werken alleen samen met partijen die het Postfilter en het Bel-me-niet Register in acht nemen.

6. Hoe bewaren en beveiligen wij uw gegevens?

Het Bartiméus Fonds draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gegevens worden in Europa opgeslagen, met uitzondering van gegevens met betrekking tot digitale nieuwsbrief abonnementen (MailChimp). Het EU Data Processing Addendum van Mailchimp, de data verwerkingsovereenkomst tussen MailChimp en Europese gebruikers, is ondertekend. MailChimp is gecertificeerd onder Privacy Shield.

We hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren kunnen gaan, gebruikt kunnen worden of dat er onrechtmatig toegang toe is. We hopen natuurlijk dat er nooit iets mis zal gaan, maar wanneer dit toch het geval is, dan hebben we een procedure waarin staat vermeld hoe om te gaan met een (potentieel) datalek. Mocht het uw persoonsgegevens aangaan, dan stellen we u hiervan meteen op de hoogte.

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@bartimeusfonds.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Op de websites van het Bartiméus Fonds is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. het Bartiméus Fonds kan echter geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Wij hebben ook geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen kan de veiligheid van geen enkele online gegevensoverdracht voor 100% gegarandeerd worden. Hoewel we er dus naar streven uw persoonlijke gegevens te beveiligen, kunnen we de veiligheid van door u aan ons verstrekte informatie niet garanderen. Daarom wijzen we u erop dat u uw gegevens op eigen risico aan ons doorgeeft.

7. Klikgedrag en cookies

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Functionele cookies:

 • Cookie: Killed_the_cookie_monster
 • Doel: Via dit cookie kan het Bartiméus Fonds bijhouden of iemand het Cookie-statement geaccepteerd heeft.
 • Opslagperiode: 2 jaar

Google Analytics:

 • Cookie(s): __ga, __gat
 • Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt het Bartiméus Fonds inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan het Bartiméus Fonds de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. het Bartiméus Fonds kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.
 • Opslagperiode: 1 jaar
  Instelling aanpassen
  Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen? U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies kunt u het volgende artikel raadplegen: Cookies beheren en verwijderen.

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens van relaties die niet meer actief zijn bij het Bartiméus Fonds een bepaalde periode bewaard. Denk aan zaken als terugstorten van giften en het verwerken van nalatenschappen (indien van toepassing). Na die termijn worden gegevens geanonimiseerd bewaard. De bewaartermijnen:

 • Relaties (donateurs, leden, vrijwilligers, bestellers et cetera) die opzeggen of overleden zijn én relaties die 2 jaar niet meer hebben gedoneerd: maximaal 7 jaar na laatste donatie voor gedetailleerde informatie zoals donatiebedragen, gegevens van machtigingen enzovoort in verband met de fiscale bewaarplicht. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en maximaal 3 jaar bewaard. Daarna worden persoonlijke gegevens geheel verwijderd.
 • Relaties omtrent nalatenschappen: zeven jaar, maar indien nodig langer in verband met de afwikkeling van een nalatenschap en eventuele fiscale bewaarplicht.

9. Hoe houden wij uw gegevens actueel?

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan horen wij dat graag. U kunt uw wijziging doorgeven via het formulier ‘Adres wijzigen’.
Periodiek gebruiken we informatie van externe bronnen om uw gegevens actueel te houden of te verrijken.

10. Hoe kunt u uw contactvoorkeuren aanpassen?

Het Bartiméus Fonds hecht veel waarde aan de relatie met haar donateurs. U bepaalt zelf hoe en hoe vaak wij met elkaar contact hebben uw wensen kenbaar te maken via het Contactvoorkeuren-formulier. U kunt bijvoorbeeld aangeven

 • welke post u wel of niet wilt ontvangen;
 • of uw bankrekeningnummer op acceptgiro’s geprint mag worden;
 • of wij u telefonisch om een donatie mogen vragen.

11. Wat zijn uw rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten ten aanzien van de verzamelde gegevens:

Recht op inzage in uw gegevens

U kunt vragen om een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bewaard worden. Algemene informatie vindt u ook in deze privacyverklaring.

Recht op rectificatie en aanvulling

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen. U kunt uw wijziging doorgeven via het formulier ‘Adres wijzigen’.

Recht van bezwaar

U hebt zelf de regie over hoe en hoe vaak wij met elkaar contact hebben door uw wensen kenbaar te maken via het Contactvoorkeuren-formulier. U kunt bijvoorbeeld aangeven

 • welke post u wel of niet wilt ontvangen;
 • of uw bankrekeningnummer op acceptgiro’s geprint mag worden;
 • of wij u telefonisch om een donatie mogen vragen.

Voor administratieve redenen (bijvoorbeeld als er een onduidelijkheid is met een machtiging) kunnen we wel altijd (telefonisch) contact opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te blokkeren. Dan blijven ze opgeslagen maar wordt er niets mee gedaan.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Recht op vergetelheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we op grond van de AVG toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te houden. Het kan namelijk zijn dat we daar niet altijd gehoor aan mogen geven, omdat de Belastingdienst vereist dat we overeenkomsten een bepaalde tijd bewaren.
Indien u verzoekt om verwijdering omdat u niet meer benaderd wilt worden voor marketingcampagnes, moeten we uw naam en adres onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Daarnaast worden bepaalde gegevens anoniem bewaard voor statistische doeleinden.

Recht op intrekken toestemming

U kunt ons vragen om eerder gegeven toestemming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Digitale nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldlink waarmee u zich direct kunt uitschrijven of uw voorkeuren kunt aangeven. Ook kunt u zicht afmelden via de pagina ‘Afmelden nieuwsbrief‘.

Recht op indienen van een klacht

U kunt een klacht indienen via ons klachtenformulier. Als u met onopgeloste vragen blijft zitten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart.

Uw BSN staat op twee plaatsen: onder ‘persoonsnummer’ en in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsbewijs. U kunt ook de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken.

Het Bartiméus Fonds zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

12. Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. deze privacyverklaring? Dan kunt u deze richten aan:

Bartiméus Fonds
t.a.v. Donateursservice
Postbus 999
3700 AZ Zeist

Uiteraard kunt u ons ook bellen tijdens kantooruren: 030 69 35 050. Mailen kan natuurlijk ook: info@bartimeusfonds.nl.

13. Wijziging van privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2019.

Het Bartiméus Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. het Bartiméus Fonds adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.